Regler for medlemskab

Regler for medlemskab:

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til RenFysik .

Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. RenFysik kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig, som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

 

§2. Digital nøgle

Digital nøglen medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Bliver din digital nøgle væk eller beskadiget meddeles dette til RenFysik, som udsteder en ny mod gebyr p.t. kr. 200,00.

 

§3. Brug af badefaciliteter.

Ved brug af badefaciliteter i svømmehallen er det tilladt at bruge bad og omklædningsskabe. Sauna og bassin må kun benyttes ved køb af adgangsbillet i svømmehallen.

 

§4. Betaling

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.

Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/kontantoverførsel tilmeldes aftalen PBS/kontantoverførsel, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/kontantoverførsel. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at RenFysik opbevarer stamoplysninger.

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale, d.v.s., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder RenFysik sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

 

§5. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af RenFysik.

 

§6. Varighed/Medlemskab

Ved PBS-aftale/kontantoverførsel er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for.

10 turs klippekort har en gyldighed på 6 måneder fra købsdato.

Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

 

§7. Fortrydelsesret/opsigelse

Såfremt der er underskrevet en kontrakt i centeret og der er udleveret medlemskort er købet/aftalen bindende.

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for PBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til RenFysik, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.

Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2011, og har en minimumsperiode på 6 måneder. Minimumsperioden udløber den 30.06.2011. RenFysik skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 31.05.2011, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.

 

§8. Ændringer i priser og medlemsvilkår

RenFysik forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

 

§9. Træning og ophold i centret

RenFysik er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. RenFysik er også røgfrit område, både inde og ude.

Al træning og ophold i RenFysik foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i RenFysik. Unge under 18 år samt umyndige må kun benytte RenFysik´s faciliteter, hvis RenFysik har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen.

Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yogagymnastik. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem.

 

 

§10. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller RenFysik’s ansatte, kan RenFysik uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

 

§11. Ændringer i hold m.v.

RenFysik forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i RenFysik samt på www.RenFysik.dk. Desuden kan RenFysik samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

 

§12. Helbredstilstand og personskade:

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos RenFysik. RenFysik tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 

§13. Værdigenstande:

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. RenFysik bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

 

§14. Personoplysninger/Informationer/Nyheder:

Ved indmeldelsen giver du lov til at RenFysik må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til RenFysik.

 

§15. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold, skal det ske senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frist, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på www.RenFysik.dk. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/kontantoverførsel kr. 25 ved kontantkort mister du 2 dages træning og ved klippekort et klip.

Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

 

§16. Fremmøde

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start.

Fremmøde til aftale med fitness-instruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig i receptionen eller på touch-screen ved receptionen.

 

§17. Venteliste

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest 2 timer før holdstart. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet.

 

§18. Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram i fitness-afdelingen

Før du begynder din træning hos os beder vi dig lave en aftale med en af vore fitness-instruktører, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af øvelserne.

 

§19. Afbud til fitness-instruktør/personlig træner

Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores fitness-instruktør eller personlige træner, beder vi dig melde afbud hurtigst muligt.

 

§20. RenFysik - Anti Doping

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

Ren Fysik

Sofiendalsvej 42B

4690 Haslev

Tlf: 56214690

Mobil: 23104690

E-mail: kontakt@renfysik.dk